LÍ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC

Danh sách giảng viên, viên chức

Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 02113863452 Email: nqhuy@hpu2.edu.vn
Phùng Gia Thế Chức vụ: Chủ tịch hội đồng trường Đơn vị: Phòng Đào tạo Điện thoại: 0986700717 Email: phunggiathe@hpu2.edu.vn
Trịnh Đình Vinh Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0912024199 Email: trinhdinhvinh@hpu2.edu.vn
Bùi Kiên Cường Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0988730578 Email: buikiencuong@hpu2.edu.vn
Nguyễn Mẫu Lâm Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Vật lý Điện thoại: 0977642246 Email: nguyenmaulam@hpu2.edu.vn
Nguyễn Quang Thuận Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0978097557 Email: nguyenquangthuan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Đình Mạnh Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0913504295 Email: nguyendinhmanh@hpu2.edu.vn
Phạm Thị Thuý Vân Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0985190872 Email: phamthithuyvan@hpu2.edu.vn
Chu Thị Diệp Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0984378799 Email: chuthidiep@hpu2.edu.vn
Ngô Thị Lan Hương Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0986630945 Email: ngothilanhuong@hpu2.edu.vn
Triệu Thị Lương Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: trieuthiluong@hpu2.edu.vn
Hoàng Thanh Sơn Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0982110205 Email: hoangthanhson@hpu2.edu.vn
Ngô Thị Trang Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0977270782 Email: ngothitrang@hpu2.edu.vn
Phạm Văn Giềng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0986688626 Email: phamvangieng@hpu2.edu.vn
Lê Thị Thu Hiền Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Ban quản lý KTX sinh viên Điện thoại: Email: lethithuhien82@hpu2.edu.vn
Lê Thanh Hà Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0912559560 Email: lethanhha@hpu2.edu.vn
Lê Thị Minh Thảo Chức vụ: Phó trưởng khoa (Quy mô dưới 40 GV hoặc dưới 800 SV) Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: lethiminhthao@hpu2.edu.vn
Trần Thị Hồng Loan Chức vụ: Trưởng khoa (Quy mô dưới 40 GV hoặc dưới 800 SV) Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0988930166 Email: tranthihongloan@hpu2.edu.vn
Trần Thị Chiên Chức vụ: Cố vấn học tập Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0988870555 Email: tranthichien@hpu2.edu.vn
Nhân sự hpu2 Chức vụ: Đơn vị: Điện thoại: Email:
Lê Thị Thanh Hà Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0349595498 Email: lethithanhha@hpu2.edu.vn
Trần Thị Loan Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0983028946 Email: tranthiloan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Bảo Trung Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0374521826 Email: nguyenbaotrung@hpu2.edu.vn
Trần Thanh Tùng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0976834355 Email: tranthanhtung@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Vui Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: 0985037276 Email: nguyenthivui@hpu2.edu.vn
Hoàng Thị Hạnh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: hoangthihanh@hpu2.edu.vn
Trần Hạnh Linh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: tranhanhlinh@hpu2.edu.vn
Bùi Lan Hương Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0377 706 737 Email: builanhuong@hpu2.edu.vn
Vi Thị Lại Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: vithilai@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Thuỳ Linh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: 0988355577 Email: nguyenthithuylinh@hpu2.edu.vn