• VĂN BẢN BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

  • 00:00 19-08-2020

  1. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

  Quyết định ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học. Xem tại đây.
  Quy định đào tạo trình độ đại học áp dụng từ các khoá tuyển sinh từ ngày 09/8/2021. Xem tại đây.
  Quy định đào tạo trình độ đại học sửa đổi (áp dụng từ ngày 26/07/2023). Xem tại đây.

  Quy định học ngành 2 bắt đầu áp dụng từ K47. Tải về tại đây.

  Đơn xin làm KLTN. Tải về tại đây.

  Phụ lục 1: Mẫu đề cương KLTN. Tải về tại đây.
  Phụ lục 2: Danh sách hội đồng chấm KLTN. Tải về tại đây.
  Phụ lục 3: Bản giới thiệu KLTN. Tải về tại đây.
  Phụ lục 4: Mẫu bìa KLTN. Tải về tại đây.
  Phụ lục 5: Bản nhận xét KLTN. Tải về tại đây.
  Phụ lục 6: Phiếu chấm KLTN. Tải về tại đây.
  Phụ lục 7: Biên bản họp hội đồng chấm KLTN. Tải về tại đây.

  2. ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Xem tại đây.
  Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ. Xem tại đây.
  Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ sửa đổi (áp dụng từ ngày 26/07/2023). Xem tại đây.

  Mẫu 01: Đơn xin bảo vệ LVTS. Tải về tại đây.

  Mẫu 02: Lí lịch khoa học. Tải về tại đây.
  Mẫu 03: Đơn xin gia hạn bảo vệ LVTS. Tải về tại đây.
  Mẫu 04: Bản nhận xét LVTS. Tải về tại đây.
  Mẫu 05: Giới thiệu danh sách hội đồng chấm LVTS. Tải về tại đây.
  Mẫu 06: Bản giải trình của học viên về việc sửa chữa bổ sung LVTS sau khi bảo vệ. Tải về tại đây.
  Mẫu 07: Hướng dẫn trình bày LVTS. Tải về tại đây.
  Mẫu 08: Mẫu nhận xét LVTS (Dành cho phản biện). Tải về tại đây

  Chương trình bảo vệ luận văn. Tải về tại đây.
  Hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn HĐ. Tải về tại đây.
  Mẫu biên bản họp HĐ. Tải về tại đây.
  Biên bản kiểm phiếu. Tải về tại đây.
  Biên bản họp HĐ chấm. Tải về tại đây.
  Phiếu đánh giá. Tải về tại đây.

  3. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ. Xem tại đây.
  Các văn bản biểu mẫu về đào tạo Tiến sĩ tải về tại đây.