GIỚI THIỆU

 • Tuyên ngôn sứ mạng

  TUYÊN NGÔN SỨ MẠNG

           Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ trình độ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc với khu vực thành thị, thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.

  TẦM NHÌN

           Tới năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ:
           Trở thành một trong những trường đại học sư phạm hàng đầu của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên khu vực phía Bắc và cả nước; là trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo giáo viên và kết nối với hệ thống các trường phổ thông, hướng tới các trường đại học sư phạm hàng đầu châu Á.
           Cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học trình độ cao, đặc biệt là nghiên cứu khoa học giáo dục.
           Đảm bảo người học tốt nghiệp có chất lượng cao, có năng lực làm việc, thích nghi, sáng tạo và tự học suốt đời.

  GIÁ TRỊ CỐT LÕI

           Uy tín - Trí tuệ - Cống hiến

  Uy tín: Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học là kim chỉ nam cho sự phát triển Nhà trường thành cơ sở giáo dục hàng đầu; việc xây dựng uy tín của Nhà trường đối với xã hội là một quá trình lâu dài và được thực hiện xuyên suốt qua mọi hoạt động; khai thác, phát triển mọi nguồn lực để bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục và có khả năng tự học suốt đời.

  Trí tuệ: Chìa khóa quan trọng nhất đảm bảo thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Nhà trường; coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ cao, phát huy trí tuệ tập thể, tích cực đổi mới tư duy để xây dựng và thực hiện những bước đi đột phá nhằm phát triển Nhà trường.

  Cống hiến: Đóng góp sức lực, trí tuệ trong đào tạo là phương châm số một của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường; thúc đẩy việc đề cao lòng nhiệt huyết, sự tận tụy của đội ngũ viên chức trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.