Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

 • Giới thiệu phòng CTCT-HSSV

  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

  Office of Political and Student Affairs

  Điện thoại: 02113 863 216             
  Email
  phongctcthssv.sp2@moet.edu.vn

  Địa chỉ Phòng: Phòng 6.1, 6.2, 6.3 Nhà A2