• Chức năng nhiệm vụ

  CHỨC NĂNG

            Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thuộc trường. Quản lý sinh viên về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức. Thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người học; công tác quản lý sinh viên, học viên về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, lối sống.

  2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hoá quy chế quản lý học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường.

  3. Nắm tình hình và tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động và người học. Xây dựng môi trường văn hoá văn minh, lịch sự trong Trường.

  4. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật cho sinh viên...

  5. Trang trí, khánh tiết, quay phim, chụp ảnh, dàn dựng văn nghệ phục vụ các đại hội, hội nghị, sự kiện lớn trong Trường. Viết bài đưa tin các hoạt độn của Trường lên website, Đài phát thanh.

  6. Quản lý các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên và học viên.

  7. Đầu mối phối hợp các đơn vị có liên quan quản lý, triển khai Bảo hiểm, thẻ sinh viên đến sinh viên toàn trường.

  8. Đầu mối phối hợp với cơ quan an ninh giải quyết các vấn đề liên quan đến người học.

  9. Thường trực: Hội đồng Kỷ luật sinh viên, học viên; Hội đồng Đánh giá rèn luyện của sinh viên, học viên; Hội đồng Khen thưởng sinh viên, học viên.

  10. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên các khóa.

  11. Chủ trì xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo chế độ; tiếp nhận xét trợ cấp chính sách xã hội cho sinh viên, học viên.

  12. Thường trực quỹ học bồng sinh viên trường. Đầu mối tiếp nhận và phân phối tài trợ học bổng cho sinh viên của các tổ chức trong và ngoài nước. Làm thủ tục cho sinh viên, học - viên vay vốn ngân hàng.

  13. Nắm tình hình ăn, ở, đời sống và sinh hoạt của sinh viên, học viên thông qua chế độ báo cáo định  kỳ của các đơn vị có quản lý sinh viên đối với sinh viên, học viên ngoại trú và của Ký túc xá sinh viên đối với sinh viên, học viên nội trú. Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên định kỳ kiểm tra việc chấp hành quy định khu nội trú của sinh viên, học Viên.

  14. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, về quản lý, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên trong toàn Trường.

  15. Tổ chức đối thoại với sinh viên, học viên. Giải quyết hoặc kiến nghị Nhà trường giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên, học viên.

  16. Chủ trì và phối hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường thường xuyên tổ chức Ngày hội việc làm. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, hỗ trợ hoạt động ngoại khoá cho sinh viên.

  17. Lưu trữ các tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác tuyên truyền và giáo đục chính trị trong “ Trường. Quản lý, lưu trữ kết quả đánh giá rèn luyện và khen thưởng, kỷ luật của sinh viên, học viên.

  18.Điều phối Văn phòng Mạng lưới Cựu sinh viên. Quản lý và thường xuyên cập nhật danh sách, địa chỉ, nơi công tác, chức vụ của cựu sinh viên, học viên. Phối hợp với các đơn vị có quản lý sinh viên tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên, học viên nhằm phát huy truyền thống, uy tín và nguồn lực cho Trường.

  19. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; giáo dục thấm mỹ cho sinh viên.

  20. Quản lý hệ thống âm thanh, ánh sáng của Hội trường 14-8 và Giảng đường D2.3 phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hoá, văn nghệ của Trường.

  21. Quản lý hệ thống Đài phát thanh, duy trì việc phát thanh vào thứ ba và thứ năm hằng tuần.

  22. Đầu mối thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu Nhà trường.