Phòng Quản trị đời sống

 • Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị đời sống

  • 17:42 06-01-2020
  Các tổ trưởng
          Tổ Xây dựng, quản lý nhà ở: Phan Trường Huy
          Tel: 0966 457 826
          Tổ Điện nước, Duy tu - sửa chữa: Võ Hiền
          Tel: 0973 363 717 - 0365 833 565
          Tổ Vệ sinh môi trường: Nguyễn Thị Mai Hương
          Tel: 0359 678 792
  Nhân sự:
          Tổng số viên chức của phòng: 21 viên chức (Ths: 04, ĐH: 08, CĐ: 01, TC: 03, SC: 05)
          Hợp đồng khoán việc: 02