Phòng Quản trị đời sống

 • Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản trị đời sống

  • 17:42 06-01-2020

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

  1. Chức năng

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường. Quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

  1. Nhiệm vụ:
  • Đầu mối xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng mới cơ sở vật chất theo quy hoạch đã được phê duyệt.
  • Tổ chức quản lý chặt chẽ nhà cửa, kho tàng, đất đai, ao hồ, hàng rào, các công trình công cộng và cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuôn viên trường quản lý.
  • Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác quản lý giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.
  • Thực hiện quản lý, kiểm tra và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.
  • Mua sắm cấp phát vật tư, thiết bị, tài sản, phương tiện và dụng cụ làm việc phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập theo quy định hiện hành.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí giảng đường phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường.
  • Quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường. Đảm bảo đầy đủ giảng đường phục vụ cho giảng dạy học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường như nước uống, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh, vệ sinh…
  • Báo cáo Hiệu trưởng tình hình sử dụng giảng đường theo học kỳ. Kiến nghị nhà Trường về việc bố trí, sắp xếp hệ thống giảng đường nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả.
  • Thường trực các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm và thanh lý trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của trường, thường trực các ban Phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt của Trường.
  • Tổ chức quản lý chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường.
  • Thực hiện quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường được phân công. 
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.