Trung tâm Nội trú

 • Chức năng nhiệm vụ Ban quản lý KTX

  • 23:19 18-01-2020
  * Chức năng:
  Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành chỉ đạo toàn bộ công việc về sinh hoạt,ăn,ở,hoạt động ngoài giờ của sinh viên trong KTX.
  - Phân cấp cho Ban QLKTX Sinh viên tự chủ về quản lý lao động hoạt động dịch vụ và quản lý tài chính.
  * Nhiệm vụ:
  - Tổ chức thu nhận đơn,làm các thủ tục bố trí chỗ ở cho sinh viên.
  - Tổ chức đăng ký tạm trú, tạm vắng cho sinh viên ở trong KTX theo đúng quy định của chính quyền địa phương.
  - Tổ chức sinh hoạt ăn,ở,học tập ngoài giờ cho sinh viên trong KTX bảo vệ tài sản giữ gìn an ninh và chống các tệ nạn xã hội trong KTX.
  - Xử lý hoặc đề nghị cấp trên các trường hợp vi phạm nội quy,quy chế  KTX hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên.
  - Đảm bảo tốt vệ sinh môi trường trong KTX giải quyết các trường hợp sơ cấp cứu ban đầu.Kết hợp với các khoa,Đoàn thanh niên,Phòng CTCT- HSSV tổ  chức hướng dẫn cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong KTX rèn luyện tư cách phẩm chất nếp sống văn minh cho sinh viên.