Trạm Y tế

 • Giới thiệu

  TRẠM Y TẾ

  Trưởng trạm: Bác sĩ Trần Anh Tú

  Số lượng cán bộ, nhân viên trạm
  : 06 cán bộ, trong đó:

  + Bác sĩ: 01.

  + Y sĩ: 01.

  + Điều dưỡng CĐ: 01.

  + Điều dưỡng TC: 01.

  + Dược sĩ CĐ: 01.

  + Hộ lý: 01.