Phòng Thanh tra

  • Giới thiệu Phòng Thanh tra

    • 15:30 03-04-2020
    PHÒNG THANH TRA
     

    Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN2 (PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Mã) để tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra được quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.