Phòng Thanh tra

 • Cơ cấu tổ chức Phòng Thanh tra

  • 15:43 03-04-2020

  Phòng Thanh tra có 04 viên chức:

  1

  Nguyễn Cao Thăng

  ThS, chuyên viên chính, Trưởng phòng.

  Hoàng Thị Thanh Hải

  ThS, chuyên viên.

  3

  Phạm Thị Vui

  ThS, chuyên viên.

  4

  Trịnh Thị Kim Lệ Thúy

  ThS, chuyên viên.