Viện Nghiên cứu Sư Phạm

 • Cơ cấu tổ chức

  • 10:37 19-12-2023

  TS. CAO BÁ CƯỜNG
  Viện trưởng
  Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà A1

  TS. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA
  Phó viện trưởng
  Phòng làm việc:
   Phòng 7.2, Nhà A2
  Di động: 0984.240.449
  Email: nguyenthivietnga@hpu2.edu.vn

  PGS.TS NGUYỄN VĂN TUYÊN
  Phó Viện trưởng
  Phòng làm việc: Phòng 7.6, Nhà A2
  Di động: 0974.774.799
  Email: nguyenvantuyen83@hpu2.edu.vn

  CN. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
  Phòng làm việc: Phòng 7.5, Nhà A2
  Di động: 0973.941.703
  Email: nguyenthihuong71@hpu2.edu.vn

  ThS. ĐẶNG VĂN CƯỜNG
  Phòng làm việc: Phòng 7.1, Nhà A2
  Di động: 0987.464.022
  Email: dangvancuong@hpu2.edu.vn

  ThS. VŨ HỒNG PHÚC
  Phòng làm việc: Phòng 7.1, Nhà A2
  Di động: 0964.131.992
  Email: hongphuc92.hpu2@gmail.com

  CN. NGUYỄN THỊ TĨNH
  Phòng làm việc: Phòng 7.5, Nhà A2
  Di động: 0978.992.290
  Email: nguyenthitinhhcth@gmail.com

  ThS. NGUYỄN THỊ HOÀI
  Phòng làm việc: Phòng 7.4, Nhà A2
  Di động: 0974.075.268
  Email: nguyenthihoai@hpu2.edu.vn