• Cơ cấu tổ chức

  1. Tổ Nghiệp vụ Bổ sung
  2. Tổ Tài nguyên số
  3. Tổ Phục vụ bạn đọc

              - Phòng Đọc tổng hợp

              - Phòng Tra cứu       

              - Phòng Ngoại văn

              - Phòng Đa phương tiện

              - Phòng Luận văn

              - Phòng Báo, tạp chí

              - Phòng Mượn giáo trình

              - Phòng Mượn sách tham khảo

              - Thư viện Hán ngữ