Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO
Địa chỉ:  Tầng 5, nhà A2 , Điện thoại: (0211) 3863203. Trưởng phòng: PGS.TS. Phùng Gia Thế. Phó Trưởng phòng: Ths. Đỗ Chí Nghĩa, CV. ThS. Đinh Anh Dũng. Phòng Đào tạo được thành lập năm 1967.  Tổng số cán bộ của đơn vị : 11. Trong đó : TS: 01 GV: 01; NCS: 03; ThS: 10; CVC: 02; CV : 06

Lãnh đạo

Chức năng nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ

Đào tạo