Tin tức và Sự kiện

  • Công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động, chất lượng tập thể năm học 2021-2022

    • 00:00 12-09-2022
    Công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động, chất lượng tập thể năm học 2021-2022; kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022; kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022, Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022. Chi tiết xem tại đây.