Phòng KHCN & HTQT

 • Cơ cấu tổ chức Phòng KHCN & HTQT

  • 10:43 24-03-2020
  Cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 05 chuyên viên

  Thông tin các CB của phòng:

  1. Trưởng phòng: TS Hoàng Ngọc Tuấn   
      Email: hoangngoctuan@hpu2.edu.vn    SĐT: 0984936479

  2. Phó trưởng phòng: PGS.TS Mai Xuân Dũng        
      Email: xdmai@hpu2.edu.vn                    SĐT: 0962938394

  3. Phó Trưởng phòng: TS Dương Đình Thắng    
      Email: duonginhthang@hpu2.edu.vn      SĐT: 0968040904

  4. Chuyên viên: ThS Nguyễn Thị Hường                  
      Email: huongnguyen.khcn@gmail.com    SĐT: 0385170896

  5. Chuyên viên: TS Phùng Huyền Ngọc                   
      Email: phunghuyenngoc@hpu2.edu.vn  SĐT: 0967900799

  6. Chuyên viên: CN Dương Thị Quỳnh Oanh
      Email:duongthiquynhoanh@hpu2.edu.vn  SĐT: 0986438899

  7. Chuyên viên: ThS Ngô Thị Thủy                            
     Email: ngothithuy@hpu2.edu.vn              SĐT: 0915266669

  8. Chuyên viên: ThS Nguyễn Thị Yến                      
      Email: nguyenthiyen@hpu2.edu.vn         SĐT: 0358066386