TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Chức năng nhiệm vụ

  • 23:44 04-01-2020
  1. Chức năng
  Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

  2.  Nhiệm vụ
  -  Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
  -  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc phục vụ của CBVC, việc học tập của người học, việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp.
  -  Lập kế hoạch các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trình Hiệu trưởng quyết định và là đầu mối tổ chức thực hiện.
  -  Phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện quy trình thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp.
  -  Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, hoàn thiện và quản lý ngân hàng đề thi. Chịu trách nhiệm in sao đề cho các kỳ thi của các khóa, hệ đào tạo theo quy định.
  -  Tổ chức chấm thi, chấm phúc tra, phúc khảo và thông báo kết quả thi các môn thi trắc nghiệm. Chịu trách nhiệm lưu trữ bài thi trắc nghiệm theo quy định.
  * Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.