TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Chức năng nhiệm vụ

  • 14:01 11-08-2023
  1. Chức năng
     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục.

  2.  Nhiệm vụ
  a) Công tác khảo thí
  - Xây dựng, rà soát, cập nhật các văn bản quản lý về công tác khảo thí;
  - Đề xuất các giải pháp chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và quản lý công tác khảo thí trong trường;
  - Phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện quy trình thi tuyển sinh, thi kết thúc môn học.
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, cập nhật và quản lý ngân hàng đề thi. Chịu trách nhiệm in, sao đề thi của Trường.
  - Chịu trách nhiệm chấm thi trên máy các môn thi làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và lưu trữ phiếu trả lời (bài thi) trắc nghiệm theo quy định.
  b) Công tác bảo đảm chất lượng
  - Xây dựng chiến lược bảo đảm chất lượng, kế hoạch bảo đảm chất lượng hàng năm và kế hoạch triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục;
  - Triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục trường;
  Xây dựng, rà soát, cập nhật và trình phê duyệt các văn bản quản lý công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trường;
  - Giám sát việc thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng;
  - Giám sát, đối sánh và dự báo kết quả hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu của chuẩn chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học;
  - Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong trường về bảo đảm chất lượng thực hiện các hoạt động;
  - Tư vấn cho Hiệu trưởng trong công tác phát triển năng lực thực hiện bảo đảm chất lượng của đội ngũ viên chức và thực hiện các hoạt động bồi dưỡng khi Hiệu trưởng giao nhiệm vụ;
  - Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục cấp trường; Chủ trì, tư vấn và hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cấp đơn vị;
  - Báo cáo kết quả thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục trường cho lãnh đạo Nhà trường định kỳ và theo yêu cầu đột xuất;
  - Phối hợp với các bộ phận, đơn vị trong trường trong các hoạt động có liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng giáo dục.
  - Quản lý việc sử dụng các loại tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm v.v… được Nhà trường giao cho Trung tâm theo đúng mục đích, an toàn và hiệu quả;

  * Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.