Ban bảo vệ

 • Chức năng nhiệm vụ

  Chức năng

            Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác bảo vệ nhà trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi toàn trường.

  Nhiệm vụ
            Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của lực lượng công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ trường; kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng biện pháp xử lý.

            Trực tiếp kiểm soát người ra, vào trường, khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự và an toàn đến nhà trường phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của nhà trường, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

            Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giữ gìn trật tự công cộng.

            Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong nhà trường, xây dựng nhà trường an toàn.

            Phối hợp với công an địa phương trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường, xây dựng kế hoạch bảo vệ nội quy phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong nhà trường.

            Thực hiện các quy định về quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, chất dễ cháy, vật liệu nổ, chất độc hại nếu có.

            Phối hợp với các tổ chức quần chúng trong nhà trường tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho mọi người, hướng dẫn các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường.

            Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.