Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Trí tuệ Việt trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, hiện thực hoá khát vọng phồn vinh, hùng cường"

    • 00:00 14-10-2022
    Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2; nhằm tạo môi trường cho các nhà khoa học trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với việc phát huy vai trò của trí thức trong việc hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Trí tuệ Việt trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, hiện thực hoá khát vọng phồn vinh, hùng cường". Chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan