Khoa Tiếng Anh

Giới thiệu Khoa Tiếng Anh
Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Phòng 1.04 Nhà học Thí nghiệm Website: http://english.hpu2.edu.vn Email: khoatienganh@hpu2.edu.vn

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ