Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

 • Nhóm nghiên cứu

  • 13:11 04-01-2020
  Trên thế giới, các nhóm nghiên cứu khoa học (scientific working group) là hình thức tổ chức phổ biến để tiến hành các hoạt động KHCN và đào tạo Sau đại học. Một giải pháp phù hợp cho sự phát triển KHCN của Việt Nam trong giai đoạn tới là nên triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh để nuôi dưỡng các nhà khoa học xuất sắc và triển khai nghiên cứu phát triển các công nghệ cốt lõi. Trường ĐHSP Hà Nội 2 xác định hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp trí tuệ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước. Trên cơ sở đó, Trường đã hình thành các nhóm nghiên cứu ở nhiều các lĩnh vực khác nhau. Xin giới thiệu một số nhóm nghiên cứu hoạt động tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng của Nhà trường:
   
  STT Tên nhóm Trưởng nhóm Thông tin cơ bản về
  nhóm nghiên cứu
  1 Sinh lý chống chịu điều kiện môi trường bất lợi của thực vật PGS. TS. Nguyễn Văn Mã  » chi tiết
  2  Vi sinh vật học và ứng dụng PGS. TS. Đinh Thị Kim Nhung » chi tiết
  3 Sinh lý thực vật, công nghệ sinh học thực vật TS. La Việt Hồng » chi tiết
  4 Nghiên cứu vật liệu nano cho các ứng dụng quang - điện tử TS. Mai Xuân Dũng » chi tiết
  5 Kỹ thuật sinh y dược học (BIPERG) TS. Nguyễn Xuân Thành » chi tiết
  6 Công nghệ nano TS. Nguyễn Văn Quang » chi tiết