Sư phạm Toán dạy bằng Tiếng anh

 • Mã ngành: 7140209
  Khoa đào tạo: Khoa Toán

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 150 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 42 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 41 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ
  Bắt buộc: 22 tín chỉ
  Tự chọn: 02 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 36 tín chỉ
  Bắt buộc: 32 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.