PPDH Hoá học (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: (Tiếng Việt và Anh) Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Teaching and Learning Methodology Majoring in Chemistry
  Mã số: 8 14 01 11
  Đơn vị quản lý: (ghi Bộ môn và Khoa) Khoa Hóa học
  Các ngành dự thi:
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CNSP Hóa; CN Hóa (đã học chương trình nghiệp vụ sư phạm ngành Hóa học)
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  SP Hóa - Sinh, SP Hóa – Lý, SP Sinh – Hóa, SP Lý – Hóa..
  CN Hóa, CN Hóa - Sinh, CN Hóa – Lý, ... , CN Hóa môi trường (đã hoàn thành chương trình NVSP chung).


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.