Ngành Sư phạm Sinh học

 • Mã ngành: 7140213
  Khoa đào tạo: Khoa Sinh-KTNN

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ
  + Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành: 15 tín chỉ
  + Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành: 26 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên sâu ngành: 28 tín chỉ
  Bắt buộc: 20 tín chỉ
  Tự chọn: 08 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 37 tín chỉ
  Bắt buộc: 33 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.