Khoa Hóa học

Ngành Sư phạm Hoá học

 • Mã ngành: 7140213
  Khoa đào tạo: Khoa Hóa học

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135
  (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:
  22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ
        + Khối kiến thức của nhóm ngành:
        + Khối kiến thức chuyên ngành:
              Bắt buộc:
              
  Tự chọn:
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm:
              Bắt buộc:
              Tự chọn: 
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế:

  11 tín chỉ
  58 tín chỉ
  50 tín chỉ
  08 tín chỉ
  37 tín chỉ
  35 tín chỉ
  02 tín chỉ
  07 tín chỉ

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH