Khoa Hóa học

Ngành Sư phạm Hoá học

 • Mã ngành: D140213
  Khoa đào tạo: Khoa Hóa học

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135
  (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:
  21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ
        + Khối kiến thức của nhóm ngành:
        + Khối kiến thức chuyên ngành:
              Bắt buộc:
              
  Tự chọn:
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm:
              Bắt buộc:
              Tự chọn: 
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế:

  11 tín chỉ
  59 tín chỉ
  51 tín chỉ
  8 tín chỉ
  37 tín chỉ
  33 tín chỉ
  4 tín chỉ
  7 tín chỉ

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH