Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 • Mã ngành: 7140208
  Khoa đào tạo: Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 (Không tính môn học: GDTC 03 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 26 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ
  Bắt buộc: 28 tín chỉ
  Tự chọn: 2 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 36 tín chỉ
  Bắt buộc: 32 tín chỉ
  Tự chọn: 4 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.