Ngành Giáo dục Mầm non

 • Mã ngành: D140201
  Khoa đào tạo: Khoa Giáo dục mầm non

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 59 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 17 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 42 tín chỉ
  Bắt buộc: 32 tín chỉ
  Tự chọn: 10 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 48 tín chỉ
  Bắt buộc: 46 tín chỉ
  Tự chọn: 2 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH