Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt, (Linguistics and Literature Teaching Methodology)
  Mã số: 8 14 01 11
  Đơn vị quản lý: Tổ Phương pháp dạy học Ngữ văn, Khoa Ngữ văn
  Các ngành dự thi:
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CNSP Ngữ văn
  - Ngành gần (Học bổ sung kiến thức):
  CN Văn học, CN Ngôn ngữ (đã hoàn thành chương trình nghiệp vụ sư phạm ngành Ngữ văn)
  CN Sư phạm Văn – Sử, Văn – Địa, Văn – Giáo dục công dân


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VĂN VÀ TIẾNG VIỆT. XEM TẠI ĐÂY.