Giáo dục Tiểu học (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: (Tiếng Việt và Anh) Giáo dục học (tiểu học) - Primary Education
  Mã số: 8 14 01 01
  Đơn vị quản lý: (ghi Bộ môn và Khoa) Khoa GDTH
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Cử nhân Giáo dục tiểu học
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  Nhóm 1: SP Toán, CN Toán (đã hoàn thành chương trình nghiệp vụ sư phạm)
  Nhóm 2: SP Ngữ văn và các chuyên ngành CN Ngôn ngữ học, CN Văn học (đã hoàn
  thành chương trình nghiệp vụ sư phạm)
  Nhóm 3: Tâm lý Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH