• VĂN BẢN BIỂU MẪU QTĐS

    • 00:00 14-07-2023
    * Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ đào tạo ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Chi tiết xem tại đây.

    * Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Chi tiết xem tại đây