• VĂN BẢN BIỂU MẪU HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  • 00:00 08-11-2022

  STT

  TÊN VĂN BẢN

  FILE

  1

  Quyết định công nhận Hội đồng Trường

  Tải về

  2

  Quyết định rà soát, kiện toàn Hội đồng trường

  Tải về

  3

  Nghị quyết Ban hành Quy chế tài chính

  Tải về

  4

  Nghị quyết Quy chế Tổ chức và hoạt động

  Tải về

  5

  Nghị quyết Quy chế Dân chủ trong hoạt động

  Tải về