• VĂN BẢN BIỂU MẪU CÔNG ĐOÀN

  • 00:00 18-06-2020
  1. Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03 tháng 2 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII). Chi tiết Điều lệ xem tại đây.

  2. Luật phòng chống tham nhũng; Luật số 36/2018/QH14. Chi tiết xem tại đây

  3. Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra. Chi tiết thông báo xem tại đây.

  4. Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018 - 2025”. Chi tiết xem tại đây.

  5. Đề cương giới thiệu Luật Giáo dục (văn bản số 3345/BGDĐT-PC ngày 05/8/2019 về việc gửi tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Giáo dục gửi Bộ Tư pháp).

  6. Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH. Chi tiết xem tại đây.

  7. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Chi tiết xem tại đây.

  8. Luật Giáo dục đại học do UBTVQH ban hành ngày 10/12/2018. Chi tiết xem tại đây.

  9. Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Chi tiết xem tại đây.