• Nội dung luận văn thạc sĩ: Nghiêm Thị Phượng K18 Toán GT

    • 16:28 16-12-2016
    Nội dung luận văn Đối ngẫu mạnh trong bài toán quy hoạch toàn phương không lồi
    Tác giả: Nghiêm Thị Phượng, K18 Toán giải tích, bảo vệ 09/12/2016