• Thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2023

  • 00:00 05-10-2023
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
  Số:          /TB-ĐHSPHN2
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2023

  Thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2023

  Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
  Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; 
  Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 sau khi điều chỉnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh;
  Căn cứ Thông báo số 461/TB-ĐHSPHN2 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2023;
           Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ngày 05 tháng 10 năm 2023;
           Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2023, cụ thể như sau:
  TT Mã ngành 
  đào tạo
  Tên ngành đào tạo Điểm trúng tuyển
  (thang điểm 30)
  PT100 PT405 PT406
  I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm      
  1 7140204 Giáo dục Công dân 26.68    
  2 7140206 Giáo dục Thể chất   24.15 25.1
  3 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 25.57    
  4 7140209 Sư phạm Toán học 26.33    
  5 7140210 Sư phạm Tin học 22.7    
  6 7140213 Sư phạm Sinh học 24.63    
  7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.47    
  8 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.43    
  II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm      
  9 7310630 Việt Nam học 16.4    
  10 7420201 Công nghệ Sinh học 15    
  11 7480201 Công nghệ Thông tin 15    

  Ghi chú:
  - PT100: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT;
  - PT405: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu;
  - PT406: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu.
  - Thí sinh trúng tuyển có thể đến làm thủ tục nhập học và nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại Nhà trường. Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị khi đến nhập học xem tại đây
  Trân trọng./.

  Nơi nhận:
       - Các đơn vị trong trường;
       - Hiệu trưởng (để b/c);
       - Viện CNTT (đăng website);
       - Ban Truyền thông, tư vấn tuyển sinh đại học năm 2023;
       - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
  PHÓ CHỦ TỊCH
   
   
   
   
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  Trịnh Đình Vinh

  TRA CỨU THÔNG TIN TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY