• Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phục vụ việc Đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 02 (giữa nhà số 6 và số 7) Trường ĐHSP Hà Nội 2

    • 00:00 19-01-2024
    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phục vụ việc Đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 02 (giữa nhà số 6 và số 7) Trường ĐHSP Hà Nội 2. Chi tiết xem tại đây.
    Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 26/01/2023
    Số điện thoại liên hệ: 0966457826.