• Thông báo về việc Đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 02 (giữa nhà số 6 và số 7)

    • 00:00 02-02-2024
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc Đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 02 (giữa nhà số 6 và số 7). Chi tiết xem tại đây.