• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Hoàng Ngọc Tuấn

  • 00:00 10-12-2020
  Thực hiện Quyết định số 4243/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Nghiên cứu sự hội tụ của thuật toán DCA cho một số dạng bài toán quy hoạch không lồi

  Mã số: B.2017-SP2-07

  Chủ nhiệm: TS. Hoàng Ngọc Tuấn

  Thời gian: 16h30 ngày 15 tháng 12 năm 2020 (Thứ Ba)

  Địa điểm: Phòng họp 4 - Nhà A2 - Trường ĐHSP Hà Nội 2
                 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.