• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: Mai Xuân Dũng

  • 00:00 09-06-2020
  Thực hiện Quyết định số 1462/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 06 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng chấm lượng tử trong phân tích nồng độ kích  thích tố Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

  Mã số: B.2018-SP2-13

  Chủ nhiệm: PGS. TS. Mai Xuân Dũng

  Thời gian: 15h00 ngày 16 tháng 6 năm 2020 (Thứ Ba)

  Địa điểm: Phòng họp 2 - Nhà A2 - Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa, Phúc yên, Vĩnh Phúc)

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.