• Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo quốc gia "Trí tuệ Việt trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hùng cường"

    • 00:00 13-12-2022
    Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo quốc gia "Trí tuệ Việt trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hùng cường". Chi tiết xem tại đây.