• Hội thảo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Hóa học

  • 00:00 30-03-2020
  Thông báo số 1 chi tiết xem tại đây:   
  Thông báo số 2 chi tiết xem tại đây:
  Thông báo số 3
  Tiếp theo Thông báo số 2 ngày 14 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức “Hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy Hóa học”, Ban Tổ chức xin trân trọng gửi tới các nhà khoa học, nhà giáo và nhà quản lý giáo dục Thông báo số 3 với những nội dung sau:
  1. Thời gian và địa điểm tổ chức
  - Thời gian: 01 ngày (ngày 31 tháng 10 năm 2020);
  - Địa điểm: P.207 – Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,
  đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
  2. Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, nhà giáo và nhà quản lí liên quan đến nghiên cứu và giảng dạy Hóa học; Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ và mọi người quan tâm khác.
  3. Thông tin liên hệ
  - Tiểu ban Giảng dạy Hóa học:
  TS.Chu Văn Tiềm, SĐT: 0977.729.020
  - Tiểu ban Nghiên cứu Hóa học với sự phát triển bền vững:
  ThS. Nguyễn Thị Hạnh, SĐT: 0987.898.656
  - Email: hthaokhoahoc2020@hpu2.edu.vn
  Thông tin chi tiết xem tại đây:
  Mẫu báo cáo toàn văn.
  Mẫu đăng kí và tóm tắt báo cáo.