• Hội thảo khoa học “Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học”

    • 00:00 01-02-2020
    Thông báo Hội thảo khoa học “Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học”. Chi tiết xem tại đây.