• Hướng dẫn tạo trích dẫn khoa học trên hệ thống Google Scholar

  • 00:00 22-02-2017
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
  TT TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

          Kính gửi:
                          - Ban Giám hiệu;
                          - Các đơn vị trong Trường.

   

  Thực hiện công văn số 76/ĐHSPHN2-HCTH ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc cập nhật trích dẫn công trình khoa học của viên chức trên trang Google Scholar, Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện, như sau:

  1. Rà soát và gửi danh sách địa chỉ email của cán bộ, viên chức trong đơn vị theo tên miền @hpu2.edu.vn theo mẫu trong file đính kèm 01 về địa chỉ Email: ttthvnn.sp2@moet.edu.vn trước ngày 01 tháng 3 năm 2017.

  2. Cán bộ, viên chức đăng ký trích dẫn công trình khoa học trên trang Google Scholar bằng địa chỉ Email  với tên miền @hpu2.edu.vn thực hiện theo hướng dẫn trong file đính kèm 02 và hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2017.

  Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ với Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ (ông Trần Thành Trung, ĐT: 0974.244.351, Email: ttrungsp2@hpu2.edu.vn).

            Kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
            Trân trọng!

   

                                                               GIÁM ĐỐC
                                                         Dương Quang Huấn

  File đính kèm 01. Tải về tại đây.
  Flie đính kèm 02. Tải về tại đây.