• "Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV" cuối khoá học 2018-2022

    • 00:00 09-05-2022
    1. Kế hoạch "Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV" cuối khoá học 2018-2022. Tải về tại đây.

    2. Tài liệu học tập "Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV" cuối khoá học 2018-2022. Tải về tại đây.

    3. Đề làm bài thu hoạch: Sinh viên chọn 1 trong 4 đề để làm. Tải về tại đây.