• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hợp - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

  • 00:00 12-11-2020
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Văn Hợp; Tên đề tài: "Thế Higgs trong Mô hình 3-3-1với cơ chế CKS và phân loại các mô hình 3-3-1 dựa trên dữ liệu tích yếu"; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 9 44 01 03.

  1/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  6/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.