• Quy trình xét kết nạp Đảng

  • 00:00 29-06-2020
  QUY TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

  1) Chi bộ giới thiệu quần chúng ưu tú tham dự lớp tìm hiểu về Đảng.

  2) Chi bộ xem xét quần chúng ưu tú, xét công nhận là đối tượng/cảm tình Đảng, phân công đảng viên giúp đỡ (Biên bản họp chi bộ ghi rõ họ tên quần chúng ưu tú và biểu quyết của chi bộ).

  3) Chi bộ xem xét, giới thiệu quần chúng là cảm tình Đảng (đã được công nhận đối tượng/cảm tình Đảng ít nhất 01 năm) cho Đảng ủy đi thẩm tra lý lịch.

  4) Đảng ủy họp xét cho đi thẩm tra lý lịch.

  5) Quần chúng đã được Đảng ủy đồng ý cho đi thẩm tra lý lịch lên VPĐU lấy sổ khai Lý lịch của người xin vào Đảng (dưới dự hướng dẫn của Chi ủy). Chi ủy giới thiệu người đi thẩm tra Lý lịch của quần chúng.

  6) VPĐU kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào Lý lịch; Niêm phong Lý lịch; viết giấy giới thiệu cử người đi thẩm tra.

  7) Người đi thẩm tra mang Lý lịch đã xác minh nộp cho Chi ủy.

  8) Chi ủy kiểm tra thông tin đã xác minh, họp chi bộ xét và đề nghị  Đảng ủy ra Quyết định kết nạp; Chi ủy hoàn thiện hồ sơ nộp cho VPĐU.

  9) VPĐU thu và kiểm tra các văn bản; tổng hợp trình Đảng ủy tại kỳ họp gần nhất.

  10) Đảng ủy họp xét kết nạp quần chúng ưu tú. Nếu được Đảng ủy thông qua thì Đảng ủy ra NQ và QĐ kết nạp chuyển cho Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp.

  11) Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp.

  12) Đảng viên được kết nạp lên VPĐU khai Lý lịch đảng viên trong vòng 10 ngày sau ngày được kết nạp, nộp cho VPĐU trình ký, lưu hồ sơ.