• 11 CTĐT chính quy trình độ đại học Trường ĐHSP Hà Nội 2 được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và 02 CTĐT được cấp Giấy chứng nhận Xếp hạng đối sánh UPM

  • 00:00 08-02-2023

  Trong năm 2022, phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Đổi mới sáng tạo UPM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã hoàn thành đánh giá ngoài 11 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học và xếp hạng đối sánh 02 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm.

  Tính đến ngày 09/01/2023, tất cả 11 CTĐT đã được cấp Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và 02 CTĐT được cấp Chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM. Đây là một trong những minh chứng chính yếu để xác lập mức độ đạt được các mục tiêu đảm bảo chất lượng đã đề ra của Nhà trường. Đồng thời là biểu hiện rõ nét của việc thực hiện tốt quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Nhà trường đối với người học, xã hội, Bộ GD&ĐT và các bên liên quan, góp phần khẳng định và phát huy truyền thống, vị thế của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

  Giấy chứng nhận Xếp hạng đối sánh UPM:


  Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục:
  Phòng CTCT-HSSV