• CTĐT NGÀNH SP SINH

  • 00:00 08-01-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Sư phạm Sinh học
  Tiếng Anh: Biology Education

  Trình độ đào tạo: Đại học
  Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học                Mã số:  7 14 02 13
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân - ngành Sư phạm Sinh học
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO