• CTĐT Thạc sĩ Sinh thái học

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Sinh thái học (Theo định hướng nghiên cứu)
  Tiếng Anh: Ecology
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Sinh thái học
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Sinh thái học
  Mã số: 84 20 120

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO