• CTĐT Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Sinh học thực nghiệm (Theo định hướng nghiên cứu)
  Tiếng Anh: Experimental Biology
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Sinh học thực nghiệm
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm
  Mã số: 8 420 114

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO