GIỚI THIỆU

  • Đội ngũ

    Đội ngũ: 516 viên chức. Trong đó có:
                   25 Phó Giáo sư và Giảng viên cao cấp;
                  138 Tiến sĩ, 226 Thạc sĩ.